Qasje e re e të mësuarit

Qendra e Kompetencës në Ferizaj është një nga gjashtë qendrat e kompetencës të zhvilluara së fundi të cilat janë zhvilluar dhe përkrahur nga “Vendet Donatore”.

Historiku i shkollës

Qendra e Kompetencës në Ferizaj vitin shkollor 2013-14 e shënon si vitin e parë të fillimit të punës duke startuar me tetë profile shëndetësore. Profilet  numërojnë nga  një klasë prej 24 nxënësish që në total bëjnë 192  nxënës për  një gjeneratë dhe  që i bie se  kapaciteti komplet  i shkollës është 576 nxënës. 

PSE NXËNËSIT NA ZGJEDHIN NE?

Pas përfundimit të tre viteve të arsimit dhe provimit të maturës në QKS, nxënësit mund të vazhdojnë studimet në Universitetin e Prishtinës, në Universitete jashtë vendit, në Kolegje private. Nxënësit e suksesshëm do të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur dhe me shkathtësi të duhura në hapësirat e tyre të punës. Nxënësve të QKS ju mundësohet të punësohen më lehtë si në Kosovë por edhe në vendet e Bashkimit Evropian.

Drejtimet

AUTODIOMETRIA

KUJDESI SOCIAL DHE SHËNDETËSOR

ORTOPEDIA

ORTOPROTETIKA

TEKNIK DENTAR

TEKNIK I FARMACISË

TEKNIK I OPTIKËS

ASS. I SIGURISË USHQIMORE DHE DIETA

Profesionalizëm

Koncept model i kurrikulit, me bazë sistemin modular profesional më të avancuar, bazuar në kompetenca që përkojnë me standartet profesionale të tregut dhe kërkesat e kohës.

E ardhme e sigurtë

Spektër i gjerë i mësimnxënies, bazuar në kompetenca të profilizuara, kompatibile, dhe në trend me qasjen dhe standartet profesionale të tregut, kompetenca unike sipas kërkesave të kohës për karrierë dhe perspektivë të sigurtë profesionale.

Kualitet

Kushte të favorshme në një ambient me infrastrukturë moderne, garancë për kualitet.

Menaxhmenti

Bashkim Hyseni
Drejtor
+377 44 343 365
Arta Sylejmani
Zv. Drejtoreshë
+377 44 131 565
Lirian Grainca
Zv. Drejtor
+386 049 477 502

Mëso prej më të mirëve

Kjo qendër në Ferizaj është ndërtuar dhe përkrahur nga Agjencia për Zhvillim e Luksemburgut nëpërmjet Projektit KSV/015 “Përkrahje për Zhvillimin e AAP-së në Kosovë” në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT).

Kontakti

Rr. Regjep Bislimi, 70.000 Ferizaj

Bashkim HYSENI, Drejtor
Tel: +377 44 343 365
Arta SYLEJMANI, zv.Drejtoreshë
Tel: +377 44 131 565
Lirian GRAINCA, zv.Drejtor
Tel: +386 049 477 502
Email: qksferizaj@hotmail.com