Profilet

Profilet qe ofron shkolla  Qendra e Kompetencës

Komuna Emri i shkollës     Tipi Lëmi i punës             Profilet  
 
 
FERIZAJ SHML”Qendra e Kompetencës”   Shendetsi Audiometria  
  Kujdesi Social dhe Shëndetësor  
  Ortopedia  
  Ortoprotetika  
  Teknik Dentar  
  Teknik i Farmacisë  
  Teknik i Optikës  
  Ass. i Sigurisë Ushqimore dhe Dieta